O PROJEKCIE

Repozytorium Aktów Planowania Przestrzennego to ogólnopolska usługa prowadzenia i publikacji zbiorów APP, realizująca obowiązek nakładany na organy wydające akty planowania przestrzennego ustawą z dnia 31 października 2020 roku. Zarówno samorządy wojewódzkie, jaki i samorządy gminne zobowiązane są do prowadzenia zbiorów APP: planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy czy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z nowymi przepisami (art. 67a ust. 1 u.p.z.p.), organ właściwy do sporządzania projektów aktów planistycznych, odpowiedzialny jest za prowadzanie, aktualizację i udostępnianie zbiorów danych przestrzennych.

Usługa dostarcza kompletną, wymaganą strukturę zbiorów danych przestrzennych (zgodnie z art. 67a ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)), obejmującą następujące obiekty przestrzenne: akt planowania przestrzennego (zasięg przestrzenny), rysunek aktu planowania przestrzennego (GeoTIFF) oraz dokument powiązany z aktem (tekst uchwały).

Dzięki usłudze RAPP prowadzenie i publikacja cyfrowych danych planistycznych jest niezwykle prosta i bezpieczna. Co więcej została  przygotowana przez twórców narzędzia Wtyczka APP będącego narzędziem wspierającym samorządy oraz twórców dokumentów planistycznych w cyfryzacji aktów planowania przestrzennego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

REPOZYTORIUM AKTÓW PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO